Evenementen

Datum
Tijd
Evenement
22 juni 2019
20:00
Lezing Festival Zomerzinnen
Grand Café Hotel de Brink, Dwingelo
24 juni 2019
19:30
Lezing Mozes en Aäronkerk
Naast de Mozes en Aäronkerk, Huis van Sant’Egidio, Amsterdam
20 november 2019
20:00
Lezing Theater De Cammeleur
Theater De Cammeleur, Drongelen